Paşi de urmat pentru racordarea la RED a producătorilor

​​​​​​​​​​​​​​​​​

ETAPE:​

1. Depunere cerere de racordare 

În vederea racordării obiectivului la reţeaua electrică de distribuţie (RED) este necesară depunerea la          ​​e-distribuție​ a unei solicitări de racordare.

La depunerea acestei solicitări de racordare formularele care trebuie completate sunt:

- cererea de racordare și chestionar energetic (fotovoltaic –formularele: A1/3 Muntenia, A1/3 Dobrogea, A1/3 Banat / alte surse-formularele: A1/4 Muntenia, A1/4 Dobrogea, A1/4 Banat) , care cuprind şi o listă a documentelor necesar a fi anexate cererii de racordare şi pe baza cărora se va emite avizul tehnic de racordare (ATR), in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 59/2013 cu completările si modificările ulterioare.

Aceste documente prevazute de legislaţie sunt:

 • pentru partea de producere: date tehnice privind generatoarele şi date tehnice pentru  centrale conform: Ord.ANRE 30/2013; Ord. ANRE 29/2013(completare a Ord.ANRE 51/2009); cod tehnic RET/RED(după caz). Astfel, se vor completa următoarele formulare:
 • pentru centrale fotovoltaice, formularele:
  Muntenia: A10
  Banat: A10
  Dobrogea: A10
 • pentru centrale eoliene, formularele:
  Muntenia: A11/ A12(dispecerizabila/nedispecerizabila); A13; A14; A15;
  Banat: A11/ A12(dispecerizabila/nedispecerizabila); A13; A14A15;
  Dobrogea: A11/ A12(dispecerizabila/nedispecerizabila); A13A14A15;
 • pentru centrale cu alte surse regenerabile (biomasă; biogaz; hidro; cogenerare, etc), formularele:
  Muntenia: A06; A07; A08; A09
  Banat: A06; A07; A08; A09
  Dobrogea: A06; A07; A08; A09
 • ​datele tehnice şi energetice caracteristice locului de consum ş​i/ sau de producere al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice conţinute în Avizele tehnice de racordare - continut cadru, aprobate de autoritatea competentă;
 • certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul sau pentru instalaţia ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie;
 • planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/ sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament,cu coordonate din care să rezulte precis poziţ​​​​ia locului de consum şi/ sau de producere;
 • Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
 • copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comertului sau a altor autorizații legale de functionare emise de autoritătile competente, după caz;
 • actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosintă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spatiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice si/sau capacități energetice;
 • ATR- existent, daca este cazul

​​

2. Stabilire soluţie de racordare 

In conformitate cu Ordinul ANRE nr.102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, soluţia de racordare se poate stabili în baza unei fișe de soluţie sau în baza unui studiu de soluţie. După stabilirea soluţiei de racordare, în conformitate cu  Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordin ANRE nr. 59/2013 completat şi modificat de Ord. ANRE nr. 63/2014,  E-Distribuție va emite un aviz tehnic de racordare (cu condiţia achitării tarifului de emitere şi a prezentării documentaţiei complete enumerate anterior). In Avizul tehnic de Racordare  vor fi înscrise toate aspectele legate de racordare (soluţia de racordare, valoarea tarifului de racordare, condiţii aferente racordării). Precizăm faptul că în cazul soluţiilor de racordare stabilite în baza unui studiu de soluţie, avizul tehnic de racordare se va emite conform opţiunii dvs. formulate în scris pentru una din variantele de soluţie avizate.

​Studiul de soluţie va fi elaborat după completarea documentaţiei necesare.

După primirea  studiului de soluţie este necesară exprimarea opţiunii privind varianta de racordare aleasă,  într-un interval de cel mult două luni (î​n cazul în care sunt avizate mai multe variante). In caz contrar,  variantele de racordare propuse în studiu îş​i pierd valabilitatea.

3. Aviz tehnic de racordare

Fişa de soluţie/ Studiul de soluţie elaborat, impreună cu  dovada achitării tarifului pentru emiterea ATR  şi documentaţia completă anterior depusă, vor sta la baza emiterii Avizului Tehnic de Racordare.                                 

​î​n avizul tehnic de racordare vor fi stabilite toate aspectele legate de racordare (soluţie de racordare, valoarea tarifului de racordare, condiţii aferente racordării). 

4. Contract de racordare

In termenul de valabilitate al ATR se va încheia Contractul de Racordare în care se vor stabili termene şi condiţii privind executarea instalaţiei de racordare.

5. Contract de execuţie şi Procesul verbal de receptie

Contractul de execuție se va încheia  între operatorul de distribuție și un executant (ce poate fi ales de client pe baza unei incredinţări directe) şi se va finaliza cu procesul verbal de recepţie.

6. Punerea in funcţiune a instalaţiei de racordare (PIF)

După realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică se va pune în funcţiune a instalaţiei de racordare;

7. Punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe;

(Această etapă se parcurge numai în cazul în care sunt necesare probe)

8. Certificat de conformitate

(Etapă prevazută a fi parcursă numai in cazurile prevăzute in legislaţie-surse fotovoltaice şi eoliene, peste 1 MW)

9. Certificatul de racordare

Emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare a locului de producere (/locului de consum ş​i producere) se va face după depunerea de către utilizator a dosarului instalaţiei de utilizare, cu condiţia existenței PVR si CDC (dacă​ este cazul);

10. ​Punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare​.​

Tags