Compensații – informații generale

În cazul în care, din motive obiective, nu putem respecta indicatorii de performanță stabiliți pentru operatorii de distribuție a energiei electrice de către ANRE în Standardul de performanță, ai dreptul la compensații din partea noastră.

Nu confunda compensațiile cu despăgubirile, despre care amintim și mai jos și despre care te poți informa aici mai pe larg.

În cazul în care, din motive obiective, vom depăși termenele sau nu vom respecta indicatorii stabiliți prin standardul de performanță, vă vom acorda compensații. Acordarea unei compensaţii de acest tip nu exclude dreptul tău de a primi, la cerere, şi o despăgubire în cazul în care vei suferi daune materiale provocate din vina noastră.

Modul de acordare a compensațiilor

Acordarea compensațiilor pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuție a energiei electrice se face în mod automat, indiferent dacă locul tău de consum și/sau producere este racordat la rețeaua electrică de distribuție de joasă, medie sau înaltă tensiune – nu e nevoie să faci o solicitare în acest sens.

Operatorul de distribuție va plăti aceste compensații direct către tine, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu tine, sau prin intermediul furnizorului, cand contractul de distribuție este încheiat cu acesta.

În funcție de alegerea făcută privind încheierea contractului de distribuție a energiei electrice, compensațiile se acordă:

  • prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării, prin modalitatea convenită în contractul pentru serviciul de distribuţie. Data transmiterii informării către furnizor este de 15 zile calendaristice de la data nerespectării indicatorului de performanță;
  • direct, în cazul în care contractul de distribuţie este încheiat direct cu tine.

În situaţia în care contractul de distribuţie este încheiat cu un furnizor de electricitate, îl vom informa pe acesta cu privire la dreptul tău de a primi compensația, precum și cu privire la valoarea ei, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării abaterii. Furnizorul îți va plăti această sumă.

În cazul în care contractul tău de distribuţie este încheiat direct cu noi (operatorul de distribuție), îți vom transmite o notificare privind dreptul de a primi o compensaţie, precizând şi valoarea acesteia, printr-o adresă anexată primei facturi emise ulterior datei nerespectării indicatorului de performanță respectiv (abaterea).​

Valorile compensaţiilor pe care operatorul de distribuție este obligat să le acorde utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în standard sunt precizate în anexele nr. 1 şi 4 din Standard, prezentate mai jos:

Anexa 1 - Compensaţii acordate de operatorul de distribuție utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică

Nr. crt.

Serviciu

Termenul maxim stabilit în standard  

Compensații acordate Loc de consum/de producere
și loc de consum și de producere

1

Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată

6 ore - mediu urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme;
4 ore - municipii reședință de județ, cu excepția zonelor rurale din componența administrativă a acestora, în condiții normale de vreme;
12 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;
48 ore - mediu urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona intravilană;
72 ore - mediu urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona extravilană

300 lei/depășire la 110 kV;
200 lei/depășire la MT;
30 lei/depășire la JT

2

Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată

8 ore indiferent de zonă

300 lei/depășire la 110 kV;
200 lei/depășire la MT;
30 lei/depășire la JT

3

Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT

Până la data de 31.12.2021:
8 întreruperi - mediu urban;
16 întreruperi - mediu rural.
Începând cu 1.01.2022:
8 întreruperi - indiferent de zonă

30 lei/depășire la JT

4

Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT

3 întreruperi - indiferent de zonă

300 lei/depășire la 110 kV; 200 lei/depășire la MT;

5

Numărul întreruperilor lungi planificate

4 întreruperi - mediu urban;
8 întreruperi - mediu rural.

300 lei/depășire la 110 kV;
200 lei/depășire la MT;
30 lei/depășire la JT

6

Numărul întreruperilor scurte ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT

10 întreruperi/an - indiferent de zonă

300 lei/depășire la 110 kV

7

Numărul cumulat al întreruperilor scurte ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de MT sau JT

Până la data de 31.12.2021:
10 întreruperi/săptămână - mediu urban;
20 întreruperi/săptămână - mediu rural.
Începând cu 1.01.2022:
10 întreruperi/săptămână - indiferent de zonă

10 lei/depășire la MT
5 lei/depășire la JT

 

Valoarea maximă a compensaţiilor acordate lunar de către operatorul de distribuție pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice

Valoarea maximă a compensaţiilor acordate de către operatorul de distribuție, într-un an calendaristic, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice

Nivel Tensiune lei

Valoare maximă acordata într-un an calendaristic

Joasă tensiune

50 600

Medie tensiune

200 2.400

Înaltă tensiune

300 3.600

 

Anexa 4 - Compensaţii acordate de operatorul de distribuție utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice şi a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuţie

Nr. crt.

Serviciul

Termenul maxim stabilit în standard/reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului*)

Compensații acordate în cazul nerespectării termenelor/indicatorilor de calitate tehnică
a energiei electrice

Persoane juridice Persoane fizice 
1 Emiterea avizului tehnic de racordare 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui studiu de soluție.
30 de zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unei fișe de soluție. 15 zile lucratoare, pentru prosumatori P ≤ 100kW
130 lei la 110 kV;
90 lei la JT și MT
130 lei la 110 kV;
40 lei la JT și MT
2

Emiterea certificatelor de racordare

3 zile lucrătoare

130 lei la 110 kV; 90 lei la JT și MT

130 lei la 110 kV; 90 lei la JT și MT

3 Transmiterea ofertei de contract de racordare

5 zile lucrătoare pentru restul

3 zile lucratoare, pentru prosumatori P ≤ 100kW

130 lei la 110 kV; 90 lei la JT și MT

130 lei la 110 kV; 40 lei la JT și MT

4

Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția, recepția și punerea în funcțiune a branșamentului pentru alte categorii de utilizatori decât cele prevăzute la pct. 5

90 de zile calendaristice

100 lei la JT

100 lei la JT

5

Execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare pentru clienții finali noncasnici cu instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri și clienții casnici

90 de zile calendaristice

100 lei indiferent de nivelul de tensiune

100 lei indiferent de nivelul de tensiune

6

Încheierea contractului de distribuție

5 zile calendaristice

130 lei la 110 kV; 90 lei la JT și MT

130 lei la 110 kV; 40 lei la JT și MT

7

Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare

5 zile lucrătoare pentru restul

2 zile lucratoare, pentru prosumatori P ≤ 100kW

130 lei la 110 kV; 90 lei la JT și MT

130 lei la 110 kV; 90 lei la JT și MT

8

Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

15 zile calendaristice

130 lei la 110 kV; 70 lei la JT și MT

130 lei la 110 kV; 40 lei la JT și MT

9

Răspuns la reclamațiile scrise privind calitatea curbei de tensiune

20 de zile calendaristice

270 lei la 110 kV; 130 lei la JT și MT

270 lei la 110 kV; 70 lei la JT și MT

10

Răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuție, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare

30 de zile calendaristice

90 lei la 110 kV; 70 lei la JT și MT

90 lei la 110 kV; 40 lei la JT și MT

11

Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat

15 zile calendaristice

130 lei la 110 kV; 70 lei la JT și MT

130 lei la 110 kV; 40 lei la JT și MT

12

Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/ furnizor de efectuarea plății

2 zile lucrătoare

270 lei la 110 kV; 130 lei la JT și MT

270 lei la 110 kV; 90 lei la JT și MT

13

Montarea/Înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW

5 zile lucrătoare

130 lei    -
14

Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW sau în cazul unui client final casnic

10 zile lucrătoare

130 lei

130 lei

15

Înlocuirea/Reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tipului de preț aplicat conform contractului de furnizare, în situația în care aplicarea noului preț necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent

10 zile calendaristice

130 lei

130 lei

16 Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune          -

270 lei la 110 kV; 130 lei la JT și MT

270 lei la 110 kV; 70 lei la JT și MT